Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

Vad är strukturerade komplexa obligationer?

A group of people having a business meeting

En Strukturerad komplex obligation har flera likheter men även olikheter med traditionella bostads- och företagsobligationer. Olikheterna gäller framförallt villkor kring kupongutbetalningar men också framförallt återbetalning av underliggande belopp som kan vara annat än det nominella beloppet.
 

Allmän information om strukturerade komplexa obligationer

Inom denna grupp finner vi obligationer som räknas vara strukturerade kreditobligationer med anledning av att dess konstruktion innehåller särskilda villkor för beräkning av avkastning samt återbetalning av nominellt belopp. Exempel på sådana obligationer kan vara Collateralized Debt Obligation eller så kallat CDO.

Att handla med strukturerade komplexa obligationer

Köp och försäljning av strukturerade komplexa obligationer kan ske på börser eller andra marknadsplatser eller genom ett börsombud, till exempel en bank. I ordern anges belopp samt en limit, det vill säga till vilken högsta eller lägsta kurs/ränta du vill köpa eller sälja obligationen. Det går även att välja aktuellt marknadspris/ränta.

Vad tar jag för risk?

Obligationer omfattas i allmänhet av kredit- och ränterisk. När det gäller strukturerade komplexa obligationer så tillkommer det en eller flera nya dimensioner av risk. Det är viktigt att man som investerare läser på om både konstruktion samt hur riskerna kan materialiseras eftersom dessa finansiella instrument kan skräddarsys på många olika sätt.

Vad påverkar avkastningen?

När man investerar i en strukturerad komplex obligation så kommer slutavkastningen samt återbetalning av nominellt belopp vara starkt beroende av den för strukturerade komplexa obligationen gällande villkor. Det är viktigt att vara påläst kring vad som gäller kring kreditförluster, kupongstorlek samt beräkning och återbetalning av underliggande belopp.

För- och nackdelar med strukturerade komplexa obligationer

Fördelar

  • Erbjuder en hög kupong jämfört med traditionella företagsobligationer.
  • Risknivån kan skräddarsys efter investerarens preferenser.
  • Kan handlas i lägre poster än 1 000 000 kr.

Nackdelar

  • Väsentligt mer komplexa än traditionella obligationer och omfattas därmed av fler riskfaktorer att beakta vid investering.
  • Konstruktionen kring återbetalning av underliggande belopp och kupong varierar
  • Referensportföljen har oftast inslag av bolag man inte är bekant med.

Ränteplaceringar

Ränteplaceringar passar dig som vill placera med låg risk. Ränteplaceringar är lämpliga som basen i ett sparande eller som ett sätt att få ränta på pengar som snart ska användas. För dig som privatperson är det främst premieobligationer, privatobligationer och räntefonder som är aktuella. Andra typer av obligationer är också tillgängliga för privatpersoner, men i de flesta fall är lägsta placerade belopp en miljon kronor.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.